Koszt mediacji

Koszt udziału w mediacji jest zwykle ustalany przez strony wraz z mediatorem podczas pierwszego spotkania albo też wynika ze standardowego cennika obowiązującego w danym ośrodku. Cena pojedynczego spotkania różni się w zależności od rodzaju sprawy. Koszty mediacji są zwykle rozłożone pomiędzy uczestniczące strony – bądź po połowie, bądź też w innych proporcjach (sposób podziału kosztów jest uzgadniany w trakcie pierwszego spotkania z mediatorem). 


Mediację można prowadzić albo na podstawie umowy o mediację, albo na skutek skierowania sądu w toku postępowania sądowego.

W postępowaniu mediacyjnym ze skierowania Sądu, w sporach niemajątkowych oraz w sporach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, wynagrodzenie mediatora wynosi 150 zł za pierwsze posiedzenie mediacyjne, a za każde kolejne - 100 zł (łącznie nie więcej niż 450 zł). Jeśli postępowanie dotyczy praw majątkowych, wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2000 zł za całość postępowania mediacyjnego). Zwrotowi podlegają też wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji (w tym opłata za wynajem pomieszczenia do 70 zł za jedno posiedzenie oraz koszty korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 zł). Jeśli mediator jest podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług, do kosztów mediacji dolicza się podatek VAT.

Sponsorzy i Partnerzy